Jaarcijfers en beleidsplan

Jaarcijfers

Voor inzage in de jaarcijfers en het jaarverslag over 2017 verwijzen wij u graag naar het ANBI webportaal van MTH Accountants. Klik hiervoor op onderstaande link.

www.anbiportaal.nl/402

Beleidsplan

1. Inleiding

De Stichting Cure for Cancer is een initiatief van de afdeling Urologie van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam). Zij zet zich in voor meer onderzoek naar prostaat- , blaas- en nierkanker. De Stichting heeft een ANBI-status en is qua baten & lasten geheel “self supporting”. Zij ontvangt geen (goede doelen) subsidies van overheden en is derhalve geheel afhankelijk van baten uit giften, schenkingen en sponsoring van bedrijven en particulieren.

2. Het doel van de instelling

Onderzoek naar een betere, snellere diagnose en een effectieve behandeling van prostaat-, blaas- en nierkanker is absoluut noodzakelijk. Het is in veel gevallen nog zeer moeilijk om de kankercellen te kunnen zien. Om dat te verbeteren wordt intensief onderzoek gedaan. Als goed kan worden gediagnosticeerd kan ook een goed behandelplan worden gemaakt. Zowel op nationaal als internationaal niveau wordt hier hard aan gewerkt. Teamwerk staat daarbij centraal en het kost enige jaren om hiervoor tot goede resultaten te kunnen komen.
Met een team van 4 onderzoekers, onder leiding van Prof. Dr. Jean de la Rosette, Hoofd Urologie van het AMC, wordt hard gewerkt aan deze onderzoeken. De sponsorgelden en donaties die worden ontvangen worden rechtstreeks besteed aan de honorering van de onderzoekers.

3. Activiteiten van de instelling

De Stichting Cure for Cancer organiseert sinds 2009 een jaarlijks liefdadigheidsgala in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Door middel van dit Gala wordt het grootste deel van de inkomsten van de Stichting gegenereerd. Voor dit Gala kunnen tafels worden gesponsord voor 6, 8 of 10 personen. Tevens wordt een veiling georganiseerd, in samenwerking met veilinghuis Christies en er wordt een verloting georganiseerd.
De veilingstukken en prijzen voor de verloting worden omniet door sponsoren ter beschikking gesteld. Daarnaast ontvangt de Stichting Cure for Cancer jaarlijks giften en donaties van instanties en privépersonen, die de Stichting een warm hart toedragen.

4. Toekomst Strategie

De Stichting heeft inmiddels een uitgebreid bestand kunnen opbouwen van relaties, die een goed platform vormen voor de voortzetting van het Gala en de onderzoeken.

In 2012 is gestart met het aanbieden van de mogelijkheid aan sponsoren om direct te worden betrokken bij de onderzoeken door middel van directe sponsoring van een arts-onderzoeker. Eén of een groep van meerdere personen werden in staat gesteld 1 arts-onderzoeker te ondersteunen voor een jaar voor een bedrag van €60.000,-. Zij worden twee tot drie maal per jaar ontvangen, waaronder in het laboratorium, en op de hoogte gehouden van de voortgang van de onderzoeken. Deze nieuwe vorm van ondersteuning zal in de toekomst verder worden uitgebouwd.

Er wordt tevens gezocht naar nieuwe vormen van fondsenwerving. Gedacht wordt daarbij aan het creëren van een entiteit om sponsorgelden aan te trekken, het zoeken naar een mogelijkheid van Crowdfunding. Richtlijn daarbij is dat winstoogmerk volledig afwezig is en indien sprake is van een georganiseerde activiteit de baten en kosten altijd in een verhouding staan van 75/25. Alle opbrengsten komen ten goede van het onderzoek.

De Stichting heeft één betaalde kracht, die verantwoordelijk is voor de organisatie en het totale projectmanagement van het Gala. Daartoe behoort eveneens het secretariaat en de financiële administratie van de Stichting. De overige betrokkenen zijn allen vrijwilligers.

5. Organisatiestructuur

Het Stichtingsbestuur:
Dr. Theo de Reijke – voorzitter
Dhr. Marcel van den Heuvel MDR – secretaris
Dhr. Jan Kroese

Prof. Dr. Ton van Leeuwen

Het Comité van Aanbeveling:
Mr. Alexander graaf van Limburg Stirum
Drs. Eric Nordholt
Dhr. Stephan Stokkermans
Mw. Caroline van Wezel
Mw. Kitty Leeser

Directeur fondsenwerving en gala-organisatie:
Mw. Nelleke Launspach

Uitvoerend niveau:
Mw. Nelleke Launspach is directeur fondsenwerving en gala-organisatie. Onder haar valt tevens het secretariaat en het bijhouden van de website. Zij is de enige betaalde kracht, werkt op freelance basis en is niet in dienst van de Stichting.

6. Kostenstructuur en Financiering

In de periode 2009 – 2015 is jaarlijks een opbrengst gegenereerd tussen €500.000 en €800.000,–met in 2016 een uitschieter van € 1.140.000,–.
In 2017 werd een opbrengst van € 967.465,– gerealiseerd en in 2018 een bedrag van € 738.750,–.
Deze bedragen omvatten de opbrengt van het Gala, donaties en schenkingen.

Van de hiervoor genoemde baten wordt ca. 25% aangewend voor kosten van het Gala, zoals artiesten en dinerkosten. Het overige wordt aangewend voor onderzoek. Sinds de oprichting van de Stichting is het aantal onderzoeken toegenomen en zijn gemiddeld vier tot vijf onderzoekers in het AMC werkzaam op verschillende projecten. Zij worden allen gefinancierd door Cure for Cancer. Deze onderzoeken zijn gericht op beter en meer onderzoek van lokalisering en behandeling voor prostaat-, blaas- en nierkanker. Gedegen onderzoek gaat gepaard met vele inspanningen waar vaak jaren overheen gaan.

Een onderzoeker kost gemiddeld €60.000,- per jaar en heeft gemiddeld 3 tot 5 jaar nodig om een onderzoek af te ronden, meestal resulterend in een proefschrift.

7. Vermogensbeheer

Het vermogen dat in reserve is, staat op een aparte bankrekening en wordt aangewend om de onderzoekers ook de komende jaren te kunnen blijven betalen.

8. De onderzoeken

  • Het Niercentrum Het Niercentrum is een virtueel informatie- en coördinatiepunt voor verschillende poliklinieken ten behoeve van patiënten met nierklachten. Het is een aanspreekpunt voor patiënten en verwijzers. Hiermee wordt wetenschappelijk onderzoekgedaan naar de kwaliteit van leven bij patiënten die zijn geopereerd aan een niertumor in het AMC.
  • Promotieonderzoek Prostaatkanker Prostaatkanker is tot op de dag van vandaag niet optimaal in beeld te brengen. Daarom bestaat de diagnostiek uit het systematisch weghalen van stukjes weefsel (biopsie) uit de hele prostaat. Met contrastechografie kunnen locaties worden gezien waar de kans op prostaatkanker hoog is. In het AMC zijn we bezig met gericht biopteren uit deze verdachte gebieden. Het streven is om in de toekomst het aantal biopten, dat nodig is om prostaatkanker te vinden, fors omlaag te brengen en ook alleen die tumoren te vinden, welke een risico vormen om klachten te gaan geven.
  • Innovatieve behandelingen: IRE We passen innovatieve behandelingen toe bij prostaatkanker en zijn bezig met IRE. Dit is een geheel nieuwe vorm van behandeling voor prostaatkanker, die nog meer gericht is op het optimaliseren van kankerbehandeling en het minimaliseren van bijwerkingen. IRE staat voor irreversibele electroporatie (een therapie waarbij de celmembranen beschadigd worden, waardoor de (kanker)cellen afsterven). Onderzocht wordt of met deze techniek de tumor gedood kan worden, zonder de gehele prostaat te verwijderen of the bestralen.
  • Promotieonderzoek Biopsiemethoden Niertumoren In dit onderzoek wordt ernaar gestreefd om de huidige biopsie methoden en diagnostiek van de biopten te verbeteren. Om inzicht te krijgen in de toepassing van niertumor biopten in de praktijk en om een nieuwe techniek te onderzoeken die potentieel de conventionele biopten kan vervangen c.q. verbeteren. Deze nieuwe techniek, genaamd OCT (Optical Coherence Tomography) wordt ontwikkeld.
  • OCT (Optical Coherence Tomography) De afdeling Urologie, het Niercentrum en de Biomedische Technologie & Fysica groep van het AMC werken samen om een optisch biopt te ontwikkelen en te introduceren in de kliniek.

9. Bijlagen

  • Statuten van de Stichting
  • Het nummer van de Kamer van Koophandel is 34311747
  • De jaarcijfers tot en met 2017 kunt u nazien via het ANBI-internetportaal van MTH Accountants & Adviseurs.

Cure for Cancer

De Stichting Cure for Cancer is volledig financieel afhankelijk van baten uit giften, schenkingen en sponsoring. De stichting ontvangt namelijk géén subsidies van de overheid voor goede doelen.

© 2019 Cure for Cancer - Website door INTERWEAVE - Joost Bloom