Skip to main content

Jaarcijfers en beleidsplan

Jaarcijfers

Voor inzage in de jaarcijfers en het jaarverslag over 2018 verwijzen wij u graag naar het ANBI webportaal van MTH Accountants. Klik hiervoor op onderstaande link.

www.anbiportaal.nl/402

U kunt de jaarrekening 2018 ook hier downloaden

U kunt het publicatierapport 2019 hier downloaden
U kunt het publicatierapport 2020 hier downloaden
U kunt het publicatierapport 2021 hier downloaden
U kunt het publicatierapport 2022 hier downloaden

Beleidsplan

De Stichting Cure for Cancer is een initiatief van de afdeling Urologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en zet zich in voor beter en meer onderzoek naar prostaat-, blaas- en nierkanker. In 2018 is de alliantieovereenkomst getekend tussen AMC en VUmc en is de naam gewijzigd in Amsterdam Universitaire Medische Centra (Amsterdam UMC). Op termijn zullen ook de urologische afdelingen samengaan in één afdeling Urologie.

De Stichting is qua baten & lasten geheel ‘self supporting’. Zij ontvangt géén (goede doelen)subsidies van overheden en is daarom geheel afhankelijk van baten uit giften, schenkingen en sponsoring van bedrijven en particulieren. Het jaarlijkse Cure for Cancer gala is voor de stichting het belangrijkste moment om op een aangename wijze dit doel te realiseren. Zonder de hulp van onze donoren kan de stichting het belangrijke wetenschappelijk onderzoek dat zij nu al jaren financiert niet realiseren. Het bestuur is daarom dankbaar voor alle steun die de stichting ook dit jaar weer heeft mogen ontvangen.

Onderzoek naar een betere, snellere diagnose en een effectieve behandeling van prostaat-, blaas- en nierkanker is absoluut noodzakelijk. Iedere kleine stap maakt dat wij beter begrijpen hoe de cellen zich ontwikkelen. Het wetenschappelijk onderzoek dat de stichting mogelijk maakt draagt daaraan bij.

Immers, als we goed kunnen diagnosticeren kunnen we ook een goed behandelplan maken. Zowel op nationaal als internationaal niveau wordt hier hard aan gewerkt. In 2018 is het eerste onderzoek gestart in samenwerking met Johns Hopkins University in Baltimore (USA). Het bestuur van de stichting ziet de internationale samenwerking als een belangrijke ontwikkeling in het wetenschappelijk onderzoek.

De baten van Cure for Cancer

De Stichting Cure for Cancer organiseert sinds 2009 een jaarlijks liefdadigheidsgala. Voor dit gala worden aan sponsoren tafels voor 6, 8 of 10 personen aangeboden. Tevens wordt een veiling georganiseerd, in samenwerking met veilinghuis Christie’s. De gasten kunnen bieden op de kavels en worden in staat gesteld loten te kopen voor de verloting. Veilingkavels en prijzen voor de verloting worden meestal om niet door sponsoren ter beschikking gesteld.

Het Cure for Cancer gala vormt de basis van het grootste deel van de inkomsten van de stichting. Daarnaast ontvangt de stichting Cure for Cancer jaarlijks giften en donaties van instanties en privépersonen, die de stichting een warm hart toedragen.

Toekomst Strategie

De Stichting heeft inmiddels een uitgebreid bestand kunnen opbouwen van relaties, die een goed platform vormen voor de voortzetting van het Gala en de onderzoeken.

In 2012 is gestart met het aanbieden van de mogelijkheid aan sponsoren om direct te worden betrokken bij de onderzoeken door middel van directe sponsoring van een arts-onderzoeker. Eén of een groep van meerdere personen werden in staat gesteld 1 arts-onderzoeker te ondersteunen voor een jaar voor een bedrag van €60.000,-. Zij worden twee tot drie maal per jaar ontvangen, waaronder in het laboratorium, en op de hoogte gehouden van de voortgang van de onderzoeken. Deze nieuwe vorm van ondersteuning zal in de toekomst verder worden uitgebouwd.

Er wordt tevens gezocht naar nieuwe vormen van fondsenwerving. Gedacht wordt daarbij aan het creëren van een entiteit om sponsorgelden aan te trekken, het zoeken naar een mogelijkheid van Crowdfunding. Richtlijn daarbij is dat winstoogmerk volledig afwezig is en indien sprake is van een georganiseerde activiteit de baten en kosten altijd in een verhouding staan van 75/25. Alle opbrengsten komen ten goede van het onderzoek.

De Stichting heeft één betaalde kracht, die verantwoordelijk is voor de organisatie en het totale projectmanagement van het Gala. Daartoe behoort eveneens het secretariaat en de financiële administratie van de Stichting. De overige betrokkenen zijn allen vrijwilligers.

Organisatiestructuur

Het Stichtingsbestuur:
Dr. Theo de Reijke – voorzitter
Dhr. Marcel van den Heuvel MDR – secretaris
Dhr. Jan Kroese
Prof. Dr. Harrie Beerlage 
Dhr. Olivier Loos

adviseur:
Prof. Dr. Ton van Leeuwen

Het Comité van Aanbeveling:
Mr. Alexander graaf van Limburg Stirum
Dhr. Stephan Stokkermans
Mw. Caroline van Wezel
Mw. Kitty Leeser
Anne-Marie van Helden
Joost van Damme
Drs. Eric Nordholt
Henk Hoogland

Directeur fondsenwerving en gala-organisatie:
Mw. Nelleke Launspach

Uitvoerend niveau:
Mw. Nelleke Launspach is directeur fondsenwerving en gala-organisatie. Onder haar valt tevens het secretariaat en het bijhouden van de website. Zij is de enige betaalde kracht, werkt op freelance basis en is niet in dienst van de Stichting.

Kostenstructuur en Financiering

In de periode 2009 – 2015 is jaarlijks een opbrengst gegenereerd tussen €500.000 en €800.000,–met in 2016 een uitschieter van € 1.140.000,–.
In 2017 werd een opbrengst van € 967.465,– gerealiseerd en in 2018 een bedrag van € 738.750,–.
Deze bedragen omvatten de opbrengt van het Gala, donaties en schenkingen.

Van de hiervoor genoemde baten wordt ca. 25% aangewend voor kosten van het Gala, zoals artiesten en dinerkosten. Het overige wordt aangewend voor onderzoek. Sinds de oprichting van de Stichting is het aantal onderzoeken toegenomen en zijn gemiddeld vier tot vijf onderzoekers in het AMC werkzaam op verschillende projecten. Zij worden allen gefinancierd door Cure for Cancer. Deze onderzoeken zijn gericht op beter en meer onderzoek van lokalisering en behandeling voor prostaat-, blaas- en nierkanker. Gedegen onderzoek gaat gepaard met vele inspanningen waar vaak jaren overheen gaan.

Een onderzoeker kost gemiddeld €60.000,- per jaar en heeft gemiddeld 3 tot 5 jaar nodig om een onderzoek af te ronden, meestal resulterend in een proefschrift.

Vermogensbeheer

Het vermogen dat in reserve is, staat op een aparte bankrekening en wordt aangewend om de onderzoekers ook de komende jaren te kunnen blijven betalen.

De onderzoeken

  • Het Niercentrum Het Niercentrum is een virtueel informatie- en coördinatiepunt voor verschillende poliklinieken ten behoeve van patiënten met nierklachten. Het is een aanspreekpunt voor patiënten en verwijzers. Hiermee wordt wetenschappelijk onderzoekgedaan naar de kwaliteit van leven bij patiënten die zijn geopereerd aan een niertumor in het AMC.
  • Promotieonderzoek Prostaatkanker Prostaatkanker is tot op de dag van vandaag niet optimaal in beeld te brengen. Daarom bestaat de diagnostiek uit het systematisch weghalen van stukjes weefsel (biopsie) uit de hele prostaat. Met contrastechografie kunnen locaties worden gezien waar de kans op prostaatkanker hoog is. In het AMC zijn we bezig met gericht biopteren uit deze verdachte gebieden. Het streven is om in de toekomst het aantal biopten, dat nodig is om prostaatkanker te vinden, fors omlaag te brengen en ook alleen die tumoren te vinden, welke een risico vormen om klachten te gaan geven.
  • Innovatieve behandelingen: IRE We passen innovatieve behandelingen toe bij prostaatkanker en zijn bezig met IRE. Dit is een geheel nieuwe vorm van behandeling voor prostaatkanker, die nog meer gericht is op het optimaliseren van kankerbehandeling en het minimaliseren van bijwerkingen. IRE staat voor irreversibele electroporatie (een therapie waarbij de celmembranen beschadigd worden, waardoor de (kanker)cellen afsterven). Onderzocht wordt of met deze techniek de tumor gedood kan worden, zonder de gehele prostaat te verwijderen of the bestralen.
  • Promotieonderzoek Biopsiemethoden Niertumoren In dit onderzoek wordt ernaar gestreefd om de huidige biopsie methoden en diagnostiek van de biopten te verbeteren. Om inzicht te krijgen in de toepassing van niertumor biopten in de praktijk en om een nieuwe techniek te onderzoeken die potentieel de conventionele biopten kan vervangen c.q. verbeteren. Deze nieuwe techniek, genaamd OCT (Optical Coherence Tomography) wordt ontwikkeld.
  • OCT (Optical Coherence Tomography) De afdeling Urologie, het Niercentrum en de Biomedische Technologie & Fysica groep van het AMC werken samen om een optisch biopt te ontwikkelen en te introduceren in de kliniek.

Bijlagen

  • Statuten van de Stichting
  • Het nummer van de Kamer van Koophandel is 34311747
  • De jaarcijfers tot en met 2019 kunt u nazien via het ANBI-internetportaal van MTH Accountants & Adviseurs.