Skip to main content

De Stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door:

  • Het laten verrichten van onderzoek op het gebied van nier-, blaas- en prostaatkanker;
  • Het ondersteunen van onderzoeksprojecten middels het laten aanstellen van onderzoekers/artsen en het bekostigen van het voor onderzoek benodigde materiaal;
  • Het stimuleren van onderling contact en gedachtenuitwisseling tussen onderzoekers en artsen;
  • Het initiëren van behandelingsmogelijkheden;
  • Het verspreiden van kennis, ondermeer door middel van publicaties, bij- en nascholing en het houden van- of intiëren van bijeenkomsten;
  • Het verstrekken van informatie aan patiëntenplatforms en overheidsinstellingen;
  • Het werven van fondsen en benaderen van sponsoren, die het doel van de Stichting financieel willen ondersteunen.

Het Stichtingsbestuur beoordeelt en honoreert de projecten c.q. onderzoeksaanvragen met inachtneming van de statuten.

Over de besluitvorming en voortgang van de projecten wordt gerapporteerd aan het Comité van Aanbeveling. Ook zal aan het einde van ieder boekjaar een eindrapportage plaatshebben waar het Stichtingsbestuur over die periode eindverantwoording aflegt aan het Comité van Aanbeveling.

STICHTINGSBESTUUR

Dr. Theo de Reijke

is staflid op de afdeling Urologie van het Amsterdam UMC. Hij volgde de studie geneeskunde destijds aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was al vroeg overtuigd dat de urologie het mooiste vak was om in opgeleid te worden. Deze opleiding vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Vanaf 1986 is hij werkzaam als uroloog aan de afdeling Urologie in het Academisch Medisch Centrum. Met de komst van professor dr. K.H. Kurth kreeg het onderzoek aan de afdeling Urologie meer structuur, mede omdat er een Urologisch onderzoekslaboratorium opgezet werd. De belangrijkste onderzoekslijn was het oppervlakkige blaascarcinoom en de immunotherapie, waar dr. De Reijke actief in participeerde. Uiteindelijk promoveerde hij op dit onderwerp in 2004. De uro-oncologie is het belangrijkste interessegebied en dit moge blijken uit het actieve lidmaatschap van de European Organization for Research and Treatment of Cancer Genito-Urinary Group (EORTC-GU), waar hij na een voorzitterschap van de prostaatgroep en secretaris functie van het executive comité, nu voorzitter van deze groep is geworden. Hij is voorzitter van de multidisciplinaire commissie die de richtlijn prostaatkanker opstelt en is tevens lid van de richtlijncommissie blaaskanker. Hij is lid van diverse internationale Urologische Verenigingen (European Urological Association, American Urological Association, Deutsche Gesellschaft für Urologie), maar daarnaast draagt hij een warm hart toe aan de opleiding. Hij is voorzitter van de Commissie Cursorisch Onderwijs, en hij is voorzitter van het Examen comité van de European Board of Urology (EBU).

Marcel van den Heuvel MDR

is actief als crisis- en conflictmanager en geregistreerd MfN-registermediator, werkzaam o.m. voor voor de Wereldbank, het Ministerie van Defensie en de Provincie Overijssel. Sinds 2009 is hij Honorair Consul voor de Republiek Estland te Amsterdam en voorzitter/lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder en Nieuwegein. Daarnaast is hij bestuurslid van Opera Studio Nederland, het Amsterdam Belvedere operaconcours en de stichting Stagecrowd Foundation. Momenteel werkt hij aan een promotieonderzoek (PhD) op het terrein van ‘internationaal conflict management’ aan het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) aan de Universiteit van Amsterdam en doceert bestuursrecht en -kunde aan de Bestuursacademie Nederland en de masteropleiding van het NCOI. Na 10 jaar als lobbyist te hebben bewerkt bij Europese instituten en organisaties in Brussel is hij in 1999 gaan werken voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en was verantwoordelijk voor de organisatie van het 2e Wereld Water Forum (Den Haag, 2000). In de daarop volgende jaren was hij o.m. directeur van de WaterDome (Johannesburg World Summit), adviseur voor het International Water Management Instituut (IWMI), het Japanse Ministerie van Constructie in Tokyo, het UN-Environmental Program (UNEP) in Nairobi en voor de Nationale Commissie voor Water CONAGUA in Mexico. In 2007, werd hij benoemd tot directeur van de VN organisatie tegen Mensensmokkel UN-GIFT aan het UN Office on Drugs and Crime (UNODC) in Wenen. Marcel van den Heuvel heeft diverse boeken geschreven, publiceerde in 2002 de facsimile uitgave van de Codex Witsenii (1692), en schrijft regelmatig artikelen over uiteenlopende onderwerpen in dagbladen en vaktijdschriften.

Prof. Dr. Harrie Beerlage

Prof. Dr. Harrie Beerlage is hoofd van de afdeling Urologie van het Amsterdam UMC. Hij studeerde geneeskunde in Nijmegen en werd tot uroloog opgeleid in Academisch Ziekenhuis Utrecht (UMCU) en in ’s-Hertogenbosch. Na zijn opleiding werkte hij 4 jaar als staflid Urologie in het Radboudziekenhuis te Nijmegen onder Prof. Dr. Frans Debruyne bij wie hij in 1999 promoveerde op de diagnostiek en minimaal invasieve behandeling van prostaatkanker.

In 2000 werd hij gevraagd om naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch te komen en onder zijn leiding heeft de maatschap Urologie zich ontwikkeld tot een toonaangevende groep op gebied van de laparoscopie en sinds 2008 de robotchirurgie, met name voor de behandeling van kanker.

Prof. Beerlage is ook als senior onderzoeker verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven  waar hij onderzoek doet samen met Prof. Dr. Ir. Hessel Wijkstra, die ook aan het AMC is verbonden, naar de diagnostiek van met name prostaatkanker.

In 2017 werd hij door het Amsterdam UMC benaderd om de leiding van de afdeling Urologie over te nemen. Sinds 1 juli 2018 werkt hij in het Amsterdam UMC en op 17 juli 2018 werd hij benoemd tot hoogleraar Urologie.

Hij heeft zijn hele carrière met name in de oncologische Urologie gewerkt en juist de doelstelling van de stichting “cure for cancer” namelijk betere diagnostiek en minimaal invasieve behandeling van kanker onderschrijft hij ten zeerste. Betere diagnostiek zorgt voor minder belasting voor de patiënt en minder overbehandeling en minimaal invasieve behandeling zorgt ervoor dat de kanker genezen wordt maar met aanzienlijk minder schade. Dat is een zeer belangrijke drijfveer voor Prof Beerlage om toe te treden als bestuurslid van deze prachtige stichting.

Dhr. O. Loos

Olivier Loos is kolonel der mariniers en werkt op het Ministerie van Defensie in Den Haag. Naast zijn jarenlange operationele ervaring bekleedde hij diverse functies bij de staf van de Koninklijke Marine, bij de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie en was hij verantwoordelijk voor de opleidingen van het Korps Mariniers op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. 

In 2017 kwam Olivier in contact met het Cure for Cancer Gala en trad hij in 2020 toe tot het bestuur. Zijn drijfveer om toe te treden tot het bestuur van de Stichting Cure for Cancer is gelegen in zijn persoonlijke ervaring. Op 10-jarige leeftijd overleed zijn broertje aan de gevolgen van kanker. Door zich in te zetten voor de stichting wil Olivier bijdragen aan de verbetering van de behandeling van prostaat-, blaas- en nierkanker.

Dr. Patricia Zondervan

Dr Patricia Zondervan is uroloog op de afdeling Urologie van het Amsterdam UMC. Zij studeerde Medische Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar ze zich specialiseerde in de oncologie en immunologie. Ze heeft onderzoek gedaan aan zowel Vumc als AVL-NKI. Overlappend heeft ze geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is ze direct in opleiding gekomen voor de urologie aan het AMC.

Patricia heeft een sterke focus op nierkankerzorg en research. Ze is gepromoveerd op nierkanker en verzorgt voornamelijk de klinische nierkankerzorg in het Amsterdam UMC, waar ze naast grote nierkankeroperaties zoals radicale-, en robot geassisteerde partiele nefrectomieën ook cryo-ablaties van niertumoren doet. Zij begeleidt meerdere promovendi voor wetenschappelijk nierkanker onderzoek. Landelijk heeft ze samen met haar bestuur een register (PRO-RCC https://iknl.nl/projecten/pro-rcc https://sites.google.com/view/pro-rcc/over-pro-rcc ) opgezet waarbinnen belangrijk onderzoek wordt gedaan.

Internationaal heeft ze samenwerkingsverbanden opgezet voor nierkanker onderzoek waar belangrijke stappen worden gezet, zoals o.a. de ontwikkeling van de zogeheten Core Outcome Set voor nierkanker (een internationale standaard uitkomstmaat voor wetenschappelijk nierkanker onderzoek). Naast nierkanker behandelt zij ook patiënten met zaadbalkanker met robot-geassisteerde of open lymfeklierdissecties indien geïndiceerd.

Naast de klinische zorg heeft zij een nierkankernetwerk Amsterdam opgezet dat al meer dan zes jaar toonaangevend is binnen NL. Binnen dit netwerk werken AVL, OLVG, Spaarne ZH en Amsterdam UMC nauw samen op gebied van nierkanker zorg en research. Patricia is landelijk actief om de kwaliteit van nierkankerzorg te optimaliseren, ze is voorzitter van de landelijke multidisciplinaire tumorwerkgroep nierkanker, de Dutch Renal Cancer Group (DRCG https://drcg.nl ). De DRCG zet zich in om netwerkzorg te optimaliseren in Nederland en een gezamenlijk multidisciplinaire landelijke koers uit te zetten voor betere nierkanker zorg. Ook is zij binnen de Werkgroep Oncologische Urologie van de Nederlands Vereniging van Urologen voorzitter van de subgroep nierkanker, draagt zorg voor de kwaliteit en zet koers uit samen met haar werkgroep. Op dit moment betekent dat een rol aan de tumorspecifieke niertafel voor de verdere spreiding en concentratie van nierkankerzorg vanuit het Integraal ZorgAkkoord (IZA https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl ).

Patricia heeft daarnaast nog een belangrijke rol in de opleiding voor laparoscopische en robot-geassisteerde urologische operaties. Zowel nationaal als internationaal geeft ze onderwijs en organiseert ze cursussen hiervoor. Ze heeft een actieve rol in de Europese vereniging van urologie (EAU) standaardisatie van laparoscopie onderwijs.

CureforCancer draagt zij een warm hart toe omdat ze onderzoek voor de patiëntenzorg heel belangrijk vindt. Wetenschappelijk onderzoek brengt de geneeskunde vooruit, brengt innovaties met zich mee en houdt ons allen scherp.

WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

Prof. Dr. Ton van Leeuwen

is hoogleraar biomedische fysica aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de afdeling Biomedical Engineering and Physics van het Amsterdam UMC. Daarnaast is hij voorzitter van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde en technisch wetenschappelijk leider van het Instuut Quantivision.

Recent is hij toegetreden als wetenschappelijk adviseur van de stichting Cure for Cancer.

Ton van Leeuwen heeft na zijn studie fysica op de UvA altijd op het grensgebied van fysica en geneeskunde gewerkt. Hij is sinds 2001 als hoogleraar Klinische Toepassingen van Biomedische Optica verbonden aan het Biomedisch Technologisch Instituut van de Universiteit Twente. Daarnaast is hij van 1998 tot 2008 staflid van het Lasercentrum van het AMC. Daarvoor was Van Leeuwen betrokken bij diverse onderzoeksprojecten van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) van de KNAW.

In 1997 en 1998 verdiepte hij zich – met een beurs van het ICIN – in de mogelijkheden van optische coherente tomografie in het endoscopielaboratorium van de Case Western Reserve University en de academische ziekenhuizen in Cleveland (VS). Daarvoor was hij werkzaam op het Laboratorium voor Experimentele Cardiologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Vanaf 2008 is hij hoofd van de afdeling Biomedical Engineering & Physics van het AMC.

Dr. Daniela Oprea-Lager

Dr. Daniela Oprea-Lager is nucleair geneeskundige en ‘principal investigator’ op de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij studeerde geneeskunde in Târgu-Mures, Roemenië (MD titel 2000) en in Leiden (MD titel 2004). Zij werd opgeleid tot nucleair geneeskundige in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Na haar opleiding werkte zij als fellow en medisch specialist op de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde in het VUmc Amsterdam, waar zij in 2013 staflid is geworden.

Daniela is in 2016 gepromoveerd op het gebied van uro-oncologie, met de thesis getiteld ‘Towards personalized therapy for metastatic prostate cancer: technical validation of [18F]fluoromethylcholine’. Haar interesse binnen het onderzoek is met name gericht op het gebied van vroege detectie van (recidiverend) prostaatkanker, klinische implementatie van nieuwe oncologische tracers en monitoring van de therapierespons in (immuno)oncologie. Op dit vakgebied heeft zij meerdere subsidies ontvangen en leidt zij meerdere projecten in nauwe (inter)nationale samenwerking, met onder andere Movember Foundation en Prostate Cancer Foundation. Daniela heeft in 2020 haar eerste twee promovendi op het gebied van prostaatkanker zien afstuderen. Daarnaast begeleidt zij met plezier nog vier andere promovendi, bachelor en master oncologie studenten.

Daniela is de voorzitter en bestuurslid van de Stichting PSMA Forum NL, een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen medisch specialisten en onderzoekers uit Nederlandse medische centra met als doel de PSMA-scans en PSMA therapieën zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten (www.psmaforum.nl). Ook is zij de voorzitter van de Imaging groep ‘Bone and oligometastatic disease’ van de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Brussel, een actieve groep op het gebied van de toepasbaarheid van Imaging in oncologie.

Gebaseerd op haar ervaring en inzet binnen de uro-oncologie, is zij in 2020 volwaardige lid geworden van de Europese commissie voor het opstellen van richtlijnen op het gebied van prostaatkanker van de European Association of Urology (EAU). Daniela is (co)auteur van meer dan 50 publicaties en organisator van meerdere wetenschappelijke bijeenkomsten, zowel nationaal als gedurende de internationale Imaging Congressen (European Congres of Radiology/ ECR 2020 en European Association of Nuclear Medicine/ EANM 2020). In 2020 is zij de voorzitter van het ‘Mid-Congress Symposium 3 on Clinical Development of Radioligant Therapy’ van het EANM’20 Congres.

Recent is Daniela toegetreden als wetenschappelijk adviseur bij de stichting Cure for Cancer waarvoor zij zich met plezier en enthousiasme wil gaan inzetten.

COMITÉ VAN AANBEVELING

Mr. Alexander graaf van Limburg Stirum

studeerde Notarieel recht in Leiden en Nederlands recht in Amsterdam. Na afronding van beide studies is hij werkzaam geweest in de advocatuur en het notariaat, maar koos hij uiteindelijk volledig voor het notariaat.

In 1994 werd hij benoemd tot notaris in Hilversum. Na enige jaren partner te zijn geweest bij één van de grotere kantoren van het land, heeft hij vanaf 2000 zijn eigen kantoor, Notariskantoor Van Limburg Stirum, in Hilversum, waar hij werkzaam is op alle rechtsgebieden.

Naast deze werkzaamheden vervult hij diverse bestuursfuncties op vele gebieden, ondermeer op het gebied van de goede doelen.

Drs. Eric Nordholt

’Ik beschouw het als een wonder dat ik nog leef.’
Drs. Eric Nordholt (70) is Oud-Hoofdcommissaris van politie van Amsterdam en Groningen. In 2000 werd er bij hem nierkanker geconstateerd, met uitzaaiingen naar zijn longen.

Hoe ervaart u het om in het openbaar over uw ziekte te spreken?
’Ik doe het haast nooit. Omdat ik de ziekte nooit heb willen etaleren. Er zijn programma’s en tijdschriften geweest die me trachtten over te halen, omdat het goed was voor andere patiënten. Daar ik heb altijd veel moeite mee gehad. In dit verband ligt het anders. Dit is rechtstreeks verbonden aan een héél goed doel. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we veel geld ophalen tijdens het Cure for Cancer gala.

Dr. Theo de Reijke, de man die mij heeft geopereerd, en de andere AMC-mensen hebben mijn leven gered. Ik denk dat ze er zelf anders tegenaan kijken, maar zo voel ik het. En toen ik werd gevraagd om in het Comité van Aanbeveling te gaan zitten, heb ik niet geaarzeld. Omdat het toch een vorm is waarin je tenminste iets kunt terugdoen. En dat doe ik van harte.’

Wat er met mij gebeurd is, ervaar ik als een wonder. Het is mij overkomen, ik zou hopen dat het wonder iedereen overkomt, ik zou ook iedereen graag die hoop willen geven. Maar ik weet niet of ik iemand hoop geef als ik dit zeg.’

Stephan Stokkermans

is Managing Director van Grand Hotel Huis ter Duin, het bekende vijfsterren hotel in Noordwijk en als familiebedrijf uniek in de wereld van de internationale hotellerie. Stephan Stokkermans is als aangetrouwd familielid tevens de woordvoerder van het hotel.

Hij is afgestudeerd aan de Hogere Hotelschool in Maastricht. Stephan is organisator van verscheidene evenementen, waarbij genieten centraal staat, zoals onder meer het Grand Gala du Cigare.

Tevens heeft hij diverse bestuursfuncties in de Internationale Hospitality en is hij bestuurslid van Noordwijk Marketing.

Stephan Stokkermans is sinds de oprichting van de Stichting Cure for Cancer betrokken geweest als Lid Comité van Aanbeveling voor de organisatie van het Cure for Cancer Gala.

Caroline van Wezel – Knulst

is sinds 2006 Ambassador van Nyenrode Business Universiteit. Zij promoot en ondersteunt de Universiteit, de alumni en studenten waar ook ter Wereld.

Daarvoor is zij 8 jaar actief geweest op Nyenrode als het gezicht van de Alumni afdeling met ruim 15.000 oud-studenten.

Zij reist thans over de gehele wereld met haar echtgenoot Frank van Wezel, voormalig oprichter en eigenaar/directeur van Hi-Tec Sports Plc. wereldwijd fabrikant van lichtgewicht sportschoenen. Eind 2016 hebben zij het bedrijf verkocht aan Amerikaanse investors. Sindsdien zijn zij een nieuwe weg ingeslagen met de verwerving van het bedrijf Duca del Cosma, een Italiaans merk op het gebied van golfschoenen en –kleding.

Naast haar activiteiten voor Nyenrode maakt Caroline van Wezel deel uit van “Vrouwen Bouwen voor SOS Kinderdorpen”, promoot zij La Manga Club Resort in Spanje en zet zij zich graag in voor de Stichting Cure for Cancer.

Kitty Leeser – Weers

leidt samen met haar man Benno Leeser, vanuit hun kantoor in Amsterdam, de internationale onderneming en tevens familiebedrijf Gassan Diamonds.

Als Vice President is zij o.a. verantwoordelijk voor Marketing en P.R, Inkoop van juwelen en Sales.

Kitty en Benno Leeser hebben de Stichting Cure for Cancer de afgelopen jaren diverse malen gesteund. Sinds 2015 is Kitty lid van het Comité van Aanbeveling om zich actief in te zetten voor de Stichting.

Anne-Marie van Helden

is directeur van Van Helden Travel in Hilversum. Met meer dan 40 jaar ervaring is zij de spil van haar succesvolle bedrijf dat zich richt op exclusieve en luxe maatwerkreizen. Haar grote expertise op het gebied van reizen wordt zeer gewaardeerd. Voor elke uitdaging weet zij de juiste oplossing. Voeg daarbij haar betrokkenheid en oprechte interesse in mensen en het is duidelijk waarom zij voor de stichting Cure for Cancer een waardevol lid is van het comité van aanbeveling

Joost van Damme

is al vanaf het afronden van de hotelschool in Koksijde in 1989 actief in recreatie en toerisme. Hij is beheerder en verhuurder van appartementen, hotelkamers en vakantiehuizen in Zeeland en Antwerpen. Daarnaast is hij actief als participant, adviseur en financier van kleine ondernemingen die veelal worden geleid door enthousiaste, talentvolle, startende ondernemers.

DIRECTEUR FONDSENWERVING EN GALAORGANISATIE

Nelleke Launspach

is communicatiestrateeg en (culinair) journalist. Ze maakt magazines voor onder andere InterContinental Amstel Amsterdam en Ballast Nedam.

Nelleke schrijft boeken (Het Internationale Kookboek voor de AGA, Het Groot Culinair Croquetten kookboek, Een Hutkoffer vol Recepten, De organisatie van evenementen etc. en is uitgever van het glossy magazine Zeeland (culinair en lifestyle) dat in heel Nederland en Vlaanderen wordt verkocht. Ze reist voor reportages de wereld rond en woont in Terneuzen in het mooie Zeeuws Vlaanderen.